പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ഇടുക്കി

ബ്ലോക്ക്

:

കട്ടപ്പന

വിസ്തീര്ണ്ണം

:

52.77 .കി.മീ

വാര്ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

34


ജനസംഖ്യ

:

42646

പുരുഷന്മാര്

:

21159

സ്ത്രീകള്

:

21487

ജനസാന്ദ്രത

:

993

സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

962

മൊത്തം സാക്ഷരത

:

92

സാക്ഷരത (പുരുഷന്മാര്‍ )

:

94

സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

90

Source : Census data 2011